strona główna o projekcie informacje noty biograficzne

Wykaz skrótów użytych w tek¶cie:

[Wykaz skrótów w pliku pdf ]

akad. – akademia (-micki)
biol. – biologia (-czny)
czł. – członek
doc. – docent
dr – doktor
dyr. – dyrektor
dziek. – dziekan
gat. – gatunek
hab. – habilitowany
emeryt. – emerytowany
ent. – entomologia
ex. – egzemplarz
fitop. – fitopatologia
fizj. – fizjograficzny
im. – imieniem
inst. – instytut
inż. – inżynier
kat. – katedra
kier. – kierownik
kol. – kolekcja
kom. – komitet
koresp. – korespondent
lepid. – lepidopterologiczny
lek. – lekarz
le¶n. – le¶ny (-niczy)
mat. – matematyczny
mgr – magister
mikr. – mikroskopowy
monogr. – monograficzny
muz. – muzeum
nadzw. – nadzwyczajny
nagr. – nagroda
nauk. – naukowy
ochr. – ochrona
oddz. – oddział
odzn. – odznaka (-czenie)
ogr. – ogrodniczy
ok. – około
org. – organizacja (-tor)
oryg. – oryginalny
pol. – polski
prac. – pracownia (-nik)
prep. – preparat
prodz. – prodziekan
prof. – profesor
przew. – przewodnicz±cy
przyr. – przyroda (-niczy)
red. – redaktor (-cja)
roln. – rolnictwo (-niczy)
rzecz. – rzeczywisty
sekr. – sekretarz
ser. – seria
stos. – stosowany
stow. – stowarzyszenie
stud. – studia
¶r. – ¶rodkowy
¶w. – ¶więty
tow. – towarzystwo
tyt. – tytularny
uniw. – uniwersytet (-cki)
ur. – urodzony
wicepr. – wiceprzewodnicz±cy
woj. – województwo (-ki)
wsch. – wschodni
współ. – współautor
współpr. – współpracownik
wyd. – wydawnictwo
wydz. – wydział
z-ca – zastępca
zach. – zachodni
zesp. – zespołowy
zm. – zmarł
zool. – zoologiczny
zootech. – zootechniczny
zwycz. – zwyczajny
AB – Akademia Bydgoska [Bydgoszcz]
ACST – Association Cereal Science and Technology
AMCA – American Mosquito Control Associate
AMW – Akademia Medycyny Weterynaryjnej [Lwów]
AP – Akademia Podlaska [Siedlce]
AR – Akademia Rolnicza
ART – Akademia Rolniczo-Techniczna [Olsztyn]
ATR – Akademia Techniczno-Rolnicza [Bydgoszcz]
AWF – Akademia Wychowania Fizycznego
BiNOZ – (wydział) Biologii i Nauk o Ziemi
CK – Centralna Komisja ds. tytułów i stopni naukowych
DHC – Doctor Honoris Causa
IBD – Instytut Biologii Do¶wiadczalnej PAN im. M. Nenckiego [Warszawa]
IBiO¦ – Instytut Biologii i Ochrony ¦rodowiska
IBL – Instytut Badawczy Le¶nictwa
IE – Instytut Ekologii PAN [Dziekanów Le¶ny]
IMMiT – Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
IOR – Instytut Ochrony Ro¶lin
ISiEZ – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierz±t [Kraków]
ISiK – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa [Skierniewice]
IUSSI – International Union for the Study of Social Insects
IWarz. – Instytut Warzywnictwa [Skierniewice]
IZ – Instytut Zoologiczny
KEL – Katedra Entomologii Le¶nej
KEN – Komisja Edukacji Naukowej
KNL – Komitet Nauk Le¶nych (PAN)
KOP – Komitet Ochrony Przyrody
KOR – Komitet Ochrony Ro¶lin (PAN)
LOP – Liga Ochrony Przyrody
MEN – Minister(-stwo) Edukacji Narodowej
MiIZ – Muzeum i Instytut Zoologii (Warszawa)
MLiPD – Minister(-stwo) Le¶nictwa i Przemysłu Drzewnego
MNSWiT – Minister(-stwo) Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
MOiSW – Minister(-stwo) O¶wiaty i Szkolnictwa Wyższego
MO¦ZNiL – Minister(-stwo) Ochrony ¦rodowiska Zasobów Naturalnych i Le¶nictwa
MP – Muzeum Przyrodnicze
MRiRR – Minister(-stwo) Rolnictwa i Reform Rolnych
MRiRW – Minister(-stwo) Rolnictwa i Rozwoju Wsi
MRLiGŻ – Minister(-stwo) Rolnictwa, Le¶nictwa i Gospodarki Żywno¶ciowej
MSWN – Minister(-stwo) Szkolnictwa Wyższego i Nauki
M¦ZNiL – Minister(-stwo) Ochrony ¦rodowiska Zasobów Naturalnych i Le¶nictwa
MZ – Muzeum Zoologiczne
MZiOS – Minister(-stwo) Zdrowia o Ochrony Społecznej
OOP – Order Odrodzenia Polski
PAN – Polska Akademia Nauk
PAU – Polska Akademia Umiejętno¶ci
PINGW – Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego [Puławy]
PL – Politechnika Lwowska [Lwów]
PMZ – Państwowe Muzeum Zoologiczne [Warszawa]
PN – Park Narodowy
PPE – „Polskie Pismo Entomologiczne”
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
PTEnt. – Polskie Towarzystwo Entomologiczne
PTH – Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
PTL – Polskie Towarzystwo Le¶ne
PTPK – Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika
PTPN – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk [Poznań]
PTTax. – Polskie Towarzystwo Taksonomiczne
PTZool. – Polskie Towarzystwo Zoologiczne
PW – Politechnika Warszawska (Warszawa)
PZEnt. – Polski Zwi±zek Entomologiczny
RN – Rada Naukowa
RP – Rzeczpospolita Polska
RWPG – Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego [Warszawa]
SITLiD – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Le¶nictwa i Drzewnictwa
TNW – Towarzystwo Naukowe Warszawskie
UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza [Poznań]
UG – Uniwersytet Gdański
UJ – Uniwersytet Jagielloński [Kraków]
UJK – Uniwersytet Jana Kazimierza [Lwów]
UŁ – Uniwersytet Łódzki [ŁódĽ]
UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej [Lublin]
UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika [Toruń]
UO – Uniwersytet Opolski [Opole]
UP – Uniwersytet Poznański [Poznań]
USB – Uniwersytet Stefana Batorego [Wilno]
U¦ – Uniwersytet ¦l±ski [Katowice]
UW – Uniwersytet Warszawski [Warszawa]
UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski [Olsztyn]
UWR – Uniwersytet Wrocławski [Wrocław]
WE – „Wiadomo¶ci Entomologiczne”
WNRiL – Wydział Nauk Rolniczych i Le¶nych
WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna
WSR – Wyższa Szkoła Rolnicza
WRTN – Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
ZB¦RiL – Zakład Badań ¦rodowiska Rolniczego i Le¶nego [Poznań]
ZG – Zarz±d Główny
ZOL – Zakład Ochrony Lasu
ZZS – Zakład Zoologii Systematycznej
ZZSiD – Zakład Zoologii Systematycznej i Do¶wiadczalnej [Kraków]


© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2013
Polskie Towarzystwo Entomologiczne