WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Kontakt:

sekretarz redakcji:
Marek Bunalski
e-mail:
marek.bunalski@up.poznan.pl

Adres redakcji:
Redakcja Wiadomości Entomologicznych
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań

 

 


ZALECENIA DLA AUTORÓW

Czasopismo publikuje opracowania naukowe (artykuły i notatki) oraz recenzje, sprawozdania, materiały historiograficzne, wspomnieniowe i kronikarskie. Preferujemy prace faunistyczne, ekologiczne, dotyczące entomologii konserwatorskiej i metodyki badań entomologicznych oraz dokumentujące historię i bieżącą działalność ruchu entomologicznego w Polsce.

I. Objętość prac.

Objętość artykułów akceptowanych do druku bez dodatkowych opłat wynosi 40 000 znaków ze spacjami (1 arkusz wydawniczy), włączając w to tabele i ryciny (1 arkusz wynosi 3000 cm2). W przypadku artykułów dłuższych obowiązuje dopłata (jak w punkcie VI).

Notatki, recenzje i sprawozdania (za wyjątkiem sprawozdań ze zjazdów PTEnt. i posiedzeń ZG PTEnt.), a także komunikaty i materiały kronikarskie nie powinny przekraczać 10 000 znaków ze spacjami.

Redakcja zastrzega sobie prawo zalecenia skrócenia tekstu lub usunięcia drobnych usterek, zwłaszcza w przypadku jego niezgodności z zaleceniami. Prace odbiegające od zaleceń dla autorów będą odsyłane do poprawy przed przekazaniem do recenzji.

II. Język.

Redakcja przyjmuje prace w języku polskim (z abstraktem i streszczeniem w j. angielskim) oraz w języku angielskim (ze streszczeniem w j. polskim). Obowiązek wykonania poprawnego tłumaczenia spoczywa na autorach. Redakcja zastrzega sobie możliwość drobnych korekt językowych bez uzgodnień z autorem. Prace zawierające tłumaczenia złej jakości będą odsyłane do poprawy.

III. Układ.

Nadesłany artykuł powinien posiadać następujący układ:

  1. tytuł pracy w języku polskim, pod nim w języku angielskim (w pracach anglojęzycznych odwrotnie);
  2. pełne brzmienie imion i nazwisk autorów, adresy, numery ORCID (opcjonalnie) oraz adresy e-mail, w pracach wieloautorskich za pomocą (*) należy oznaczyć autora korespondencyjnego;
  3. abstrakt w języku angielskim, zawierający zwięzłe przedstawienie zawartości pracy (dot. artykułów naukowych);
  4. słowa kluczowe (key words) w języku angielskim, zawierające hasłowe odniesienia do tematyki pracy (dot. artykułów i notatek), bez powtarzania słów (pojęć) obecnych w tytule;
  5. po głównym tekście artykułu streszczenie w języku angielskim (lub polskim, w przypadku prac anglojęzycznych), zawierające zwięzłe przedstawienie treści i wyników pracy (za wyjątkiem notatek, materiałów kronikarskich, recenzji, polemik itp.);
  6. piśmiennictwo (patrz punkt V).

Prezentowanie danych faunistycznych

W artykułach i notatkach zalecamy prezentowanie materiałów badawczych w następującym układzie: UTM, nazwa stanowiska, koordynaty GPS w nawiasie (opcjonalnie), dzień, miesiąc (cyframi rzymskimi), rok, liczba osobników, płeć, informacje dodatkowe, inicjał imienia oraz nazwisko osoby która zebrała materiał zapisujemy z użyciem skrótu "leg.", w przypadku obserwacji używamy skrótu "obs.", gdy podajemy dane osoby, która dokonała oznaczenia poprzedzamy zapis skrótem "det.", np.:

- XU03 Piotrkówko ad Szamotuły, 2 IX 2019, 1?3 - zadrzewienia śródpolne, w pułapki ziemne, leg. M. BUNALSKI.
- XU04 Obrzycko (51,1394°N, 17,0621°W): 12 IV 2020, 1 ex., 24 V 2020 12 exx., 1 VI 2020 3 exx. - pastwisko, w pułapki przynętowe, obs. M. BUNALSKI, det. M. BUNALSKI.
- XU04 Obrzycko: 12 IV 2020, 2 exx. - pastwisko, do światła, 24 V 2020 12 exx. - skraj lasu, pułapki ziemne, 1 VI 2020 3 exx. - pastwisko, w pułapki przynętowe, obs. M. BUNALSKI, det. M. BUNALSKI.

Zalecamy podawanie koordynatów geograficznych stanowisk według układu współrzędnych WGS84 w formacie dziesiętnym, np. 51.1394°N, 17.0621°W.

Akceptowane mogą być inne formatowania i sposoby prezentowania danych faunistycznych (np. tabele), pod warunkiem utrzymania przejrzystości i spójności prezentowanych danych. Decyzje o konieczności przeformatowania zapisu podejmuje Redakcja.

Do prac historiograficznych, przedstawiających sylwetki entomologów, należy dołączyć zdjęcie, możliwie pełny wykaz ich publikacji z zakresu entomologii i dziedzin pokrewnych, a w treści zaprezentować entomologiczną spuściznę materialną danego entomologa, np. kolekcję, księgozbiór itp., z podaniem miejsca ich przechowywania.

W artykułach i notatkach należy przy nazwach systematycznych rodzajów oraz gatunków cytowanych po raz pierwszy w pracy, umieścić nazwiska ich autorów, zgodnie z zasadami przyjętymi w międzynarodowych kodeksach nomenklatury biologicznej. .

IV. Formaty.

Nadesłane teksty powinny być złożone czcionką Times New Roman o wielkości 12 pkt., z interlinią 1,5; wyrównane do lewej krawędzi i zapisane w jednym z akceptowanych formatów: DOC lub DOCX.

Zaleca się stosowanie wyróżnień czcionki, a zwłaszcza:
- Kursywy - dla łacińskich nazw rodzajów i gatunków,
- KAPITALIKÓW - dla nazwisk użytych w tekście,
- Pogrubień - dla tytułu artykułu i rozdziałów.

Cytowanie literatury w tekście odbywa się przez podanie w nawiasie nazwiska autora i roku opublikowania pracy, oznaczając kolejne publikacje autora małymi literami:

- w przypadku jednego autora, np.: (KADŁUBOWSKI 1967a),
- dwóch autorów, np.: (KINEL i NOSKIEWICZ 1936),
- trzech i więcej autorów, np.: (BURAKOWSKI i in. 1986),
- wiele prac w jednym nawiasie oddzielamy przecinkiem i zapisujemy chronologicznie np.: (KINEL i NOSKIEWICZ 1936, KADŁUBOWSKI 1967a, BURAKOWSKI i in. 1986)

Tabele powinny być sporządzone z użyciem odpowiednich do tego funkcji programu WORD MS Office albo za pomocą programów kompatybilnych albo w programie MS EXCEL. Należy unikać tabel o dużym formacie, tj. przekraczającym na wydruku szerokość 18 cm. Każdą tabelę należy zapisać w oddzielnym pliku.

Ryciny (fotografie, rysunki i wykresy) powinny być zapisane w formatach TIFF lub JPEG. Należy zaznaczyć czy rycina powinna znaleźć się w ramach jednej czy dwu szpalt. Szerokość dla rycin na 1 szpaltę wynosi 8,4 cm, na 2 szpalty 18cm.

Zalecana rozdzielczość dla plików rycin:
- ryciny kolorowe lub w odcieniach szarości (grayscale, halftones) - min. 300 dpi;
- czarno-biała bitmapa - min. 1000 dpi;
- kombinacja dwóch powyższych - min. 500 dpi.

Autor może wskazać sposób zblokowania rycin. Ryciny, które były już reprodukowane, można zamieścić jedynie pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody właściciela praw autorskich.

Rysunki, fotografie i wykresy należy oznaczać skrótem "Ryc." i znakować kolejno liczbami arabskimi, a ich detale dużymi literami (np. Ryc. 3A). Tabele należy oznaczać liczbami arabskimi (np. Tabela 4). Objaśnienia rycin i tabel należy zamieścić w języku polskim i angielskim. W tekście cytujemy za pomocą skrótów: Ryc. 3A, Tab. 4.

V. Piśmiennictwo.

W wykazie piśmiennictwa należy uwzględnić wyłącznie pozycje cytowane w tekście pracy. Wykaz ten powinien być zestawiony według alfabetycznego porządku nazwisk autorów i zawierać:

- nazwisko i inicjały imion autorów,
- rok wydania,
- pełny tytuł pracy,
- pełny tytuł czsopisma / wydawnictwa,
- miejsce wydania (w przypadku książek),
- numer serii / tomu (pogrubiony) i zeszytu (w nawiasie),
- numer pierwszej i ostatniej strony,

Transliterację z alfabetów niełacińskich należy przeprowadzić według Polskiej Normy.

Przykłady cytowania:

artykuły naukowe
MARCINKOWSKI H. 1984. Rzadkie gatunki motyli większych (Macrolepidoptera) z Gór Sowich. Polskie Pismo Entomologiczne, 54 (3): 229-230.

wydawnictwa ciągłe
BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1985:.Chrząszcze Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. Katalog Fauny Polski, 23, 10: 1-401.

Książki, publikacje zbiorowe i rozdziały.
GOTELLI N.J. 2008. Primer of ecology. Sinauer Associates, Sunderland.

JURA C. (red.) 1988: Biologia rozwoju owadów. PWN, Warszawa.

STARKEL L. 1988: Rzeźba. (ss. 19-28). [W:] J. WARSZYŃSKA (red.) Województwo tarnowskie. Monografia. PAN Oddz. w Krakowie, Kraków.

strony internetowe
PULAWSKI W. 2012: Catalog of Sphecidae sensu lato (=Apoidea excluding Apidae). http://research.calacademy.org/ent/catalog_sphecidae (dostęp 13 01 2013).

VI. Opłaty.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, którzy mają uregulowane bieżące składki, nie ponoszą kosztów publikacji artykułu do objętości 40 000 znaków ze spacjami (jak w punkcie I). W przypadku przekroczenia dopuszczalnej objętości dopłata wynosi 150 PLN za każde kolejne 40 000 znaków ze spacjami i jest naliczana proporcjonalnie do przekroczenia objętości.

W przypadku osób nienależących do Polskiego Towarzystwa Entomologicznego opłata wynosi 250 PLN za każde 40 000 znaków objętości artykułu (wraz z tabelami i rycinami) i jest naliczana proporcjonalnie do objętości.

Artykuły wymagające wniesienia opłaty lub dopłaty mogą być przyjęte do druku pod warunkiem pokrycia przez autora kosztów publikacji. O wysokości kosztów autor powiadamiany jest po wykonaniu składu, a ich uiszczenie stanowi warunek opublikowania pracy.


Poprawnie przygotowane artykuły można przesyłać pocztą elektroniczną na adres Sekretarza Redakcji: marek.bunalski@up.poznan.pl
lub pocztą tradycyjną na adres: Redakcja Wiadomości Entomologicznych,
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań

 

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2020
Polskie Towarzystwo Entomologiczne